Miljöpolicy

Svenskt Skolfoto är Sveriges äldsta skolfotoföretag och vi har i över 60 år levererat porträtt- och gruppbilder till svenska hem. Företaget kännetecknas av innovation och ständig utveckling. Vi har vid flera tillfällen infört nya idéer och rutiner som kommit att förändra en hel bransch. Medarbetarna vid Svenskt Skolfoto har tillsammans arbetat fram fyra värdeord som kännetecknar verksamheten:

  • Kvalitet
  • Service
  • Kreativitet
  • Ansvarstagande

Vårt ansvarstagande yttrar sig bl. a genom ett omfattande miljöarbete där vi systematiskt går igenom verksamheten för att maximalt minska vår miljöpåverkan. Den miljöpåverkan vi har består främst av: inköpt material och tjänster, transporter, energiförbrukning samt avfall. Det område där vi fortfarande ser en stor potential att minska vårt miljöavtryck, är att vi succesivt minskar det antal bilder och kataloger som produceras, skickas till kund, returneras och slutligen kasseras.

För att minimera Svenskt Skolfotos miljöpåverkan och förebygga föroreningar eftersträvar vi att:

  • Ställa krav på ett aktivt och systematiskt miljöarbete hos våra nuvarande och blivande underleverantörer.
  • Utbilda all vår personal i grundläggande miljökunskap och uppmuntra dem att efterleva företagets miljöpolicy på jobbet såväl som privat.
  • Att vid utveckling av nya produkter alltid ha miljöaspekten som ett kriterium.
  • Effektivisera våra transporter och i möjligaste mån välja transportmedel och bränslen som är skonsamma för miljön.
  • Ha lägsta möjliga energianvändning i de lokaler vi disponerar samt påverka fastighetsägare att välja förnyelsebara energislag.
  • Upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall.

Svenskt Skolfoto arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part. Företaget efterlever gällande miljölagstiftning.

 

Magnus Bagge VD, Svenskt Skolfoto